Provincie Limburg # verbinder in de regio

Karin Collombon, beleidsmedewerkster van de Provincie Limburg onderstreept het enorme belang van goed beroepsonderwijs voor onze Regio. “De talentontwikkeling van de leerling wordt een steeds grotere uitdaging”, geeft Karin Collombon aan; zij startte ooit op de pedagogische academie. Als docent moet je oog hebben voor het talent van de leerling. Voor docenten van het beroepsonderwijs hoort daar nog een open kijk naar de omgeving bij en het verbinding zoeken met de bedrijven waarvoor je opleidt. De Provincie stimuleert die verbinding en ondersteunt de daarbij horende professionalisering. Onze gezamenlijke uitdaging is het prikkelen, nieuwsgierig maken van potentiële leerlingen. Hiervoor stimuleren we diverse projecten in het basisonderwijs. Docenten spelen daarbij een sleutelrol en verdienen veel meer waardering dan momenteel het geval is.

Hu­man Ca­pi­tal Agen­da’s en Tech­niek­plan Lim­burg

De markt trekt aan en bedrijven durven weer te investeren. Hierdoor neemt de vraag naar personeel snel toe. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt: steeds meer werk wordt gedaan door computers en robots. Daarom stellen we onszelf de vraag of we wel opleiden voor de juiste beroepen. Hebben we voldoende geschikte vakkrachten en kenniswerkers om aan de vraag van vandaag en morgen te kunnen voldoen?

Werken aan een goed functionerende arbeidsmarkt

“Met de Human Capital Agenda’s werken we aan een goed functionerende arbeidsmarkt en het beperken van de mismatch tussen vraag en aanbod”, legt Karin uit. “Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs proberen we ervoor te zorgen dat we voldoende mensen aantrekken, opleiden en behouden. Gesprekken hierover voeren we met name met partners in de logistiek, chemie & materialen, zorg, agrofood, health & life sciences en ICT. Samen breken we ons het hoofd over hoe we die uitdagingen moeten aangaan.” Karin geeft als voorbeeld het Techniekplan Limburg. “Hiermee leveren we inspanningen om de instroom in technische opleidingen te vergroten, mensen goed op te leiden met state of the art opleidingen en om hen voor de techniek te behouden. De samenwerking met het bedrijfsleven is hierbij cruciaal. Daarom investeren we als provincie ook fors in publiek-private samenwerkingen van onderwijs met bedrijfsleven zowel op mbo- als hbo-niveau. Tech2Create is daar een voorbeeld van.

Kennis-As 2.0

Begin 2015 is de Kennis-As geactualiseerd. Meer dan daarvoor is ze nu ondersteunend aan de ontwikkeling van de Limburgse topsectoren en campussen. Daarmee versterkt de Kennis-As ook het initiatief Brightlands. De kernleden werken intensief samen met andere universiteiten en hogescholen, waarvan enkele in Duitsland en België. De samenwerking met mbo’s is nu in ontwikkeling.

Het mbo verdient die huidige focus dubbel en dik.

On­der­wijs­kwa­li­teit voor de toe­komst

Karin is van mening dat onderwijs op een belangrijke manier bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en dat het de basis legt voor economische ontwikkeling en sociale participatie. Er hangt veel af van de doorzettingskracht en daadkracht van onderwijsinstellingen om het onderwijsaanbod zo in te richten dat het aansluit op de vraag en gewenste competenties bij het (euregionale) bedrijfsleven en daarnaast de inzetbaarheid op alle niveaus borgt. Om deze reden kiest de provincie ervoor om het onderwijs te ondersteunen, vanuit de samenhang met het arbeidsmarktbeleid. De inzet van dit investeringsprogramma is gericht op het duurzaam versterken van die thema’s die in de Kaderbrief Onderwijs staat opgenomen. Belangrijke actielijnen zijn: HCA’s/Techniekplan, Onderwijskwaliteit voor de toekomst en Onderwijs als schakel naar andere provinciale speerpunten. Het onderwijs leidt op voor de beroepen van de toekomst. Dat betekent opleiden voor nieuwe, wellicht nu nog onbekende beroepen. Hierbij past onderwijs dat inspeelt op nieuwe ontwikkelingen, door middel van loopbaangericht opleiden en een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in de Euregio.

De provincie Limburg wil bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het onderwijs. We richten ons daarbij vooral op het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Karin geeft aan dat je dan bijvoorbeeld moet denken aan doorlopende leerlijnen in talentontwikkeling in het po en vo, toekomstbestendig onderwijspersoneel en versterking mbo niveau 1 en 2. Om dit voor elkaar te krijgen zijn wij als provincie partner voor scholen en bedrijven.

Lang leve het leren Binnen het aanvalsplan ‘Zo WERKT Limburg!’ ligt een belangrijke opgave voor het onderwijs. Een leven lang ontwikkelen is cruciaal voor het behouden van de aansluiting op de arbeidsmarkt. Om dit te realiseren maakt de provincie met alle belanghebbenden afspraken over de inzet van individuele leermiddelen, komend uit het nieuwe regeerakkoord. Daarnaast verkennen we de oprichting van een loopbaan ontwikkelcentrum, een virtuele en fysieke ontmoetingsplek voor alle burgers (studenten, werkenden, werkzoekenden) in deze regio. Dit loket is onafhankelijk en laagdrempelig.

K A R I N C O L LO M B O N

Geboren in Schin op Geul, Autodidact. Een leven lang ontwikkelen met een drive vanuit nieuwsgierigheid # Pedac #Ministerie # heao# provincie# milieukunde# Heeft als hobby’s hardlopen, lezen en naar films gaan. Beleidsmedewerker onderwijsarbeidsmarkt. # Bevlogen.

Innovatie

“Innovatie als rode draad is een leidend principe voor de provinciale investeringslijn in onderwijs dat anticipeert op de toekomst. Wij zoeken hierbij naar het juiste samenspel binnen scholen”, geeft Karin aan. “We inspireren besturen, stimuleren en geven richting en ruimte aan de werkvloer die signaleert en we geven invulling aan innovatie in het klaslokaal. De toekomstige werknemers krijgen misschien wel meer dan 15 bazen. Er zal voor hen veel veranderen, maar ook de technische wereld zal snel veranderen. Hier ligt voor onderwijs en bedrijven een stevige uitdaging.” “Opleiden voor de toekomst. Hoe krijgen we de toekomstige werknemers wendbaar? Wat is voor jou Karin de docent van de toekomst?” ”Een docent die openstaat voor wat er vanuit de omgeving nodig is. Iemand die maatwerk kan leveren, die veelzijdig is, met grote verantwoordelijkheid en passie

Techniekplan Limburg

Met het Techniekplan Limburg wordt de meerjarenkoers uitgezet voor een goede aansluiting binnen het domein onderwijs & arbeidsmarkt. Bij de uitvoering ervan zijn een groot aantal partners uit het bedrijfsleven, de sociale partners, het onderwijs (publiek en privaat), werknemers, scholieren, studenten en regionale overheden betrokken. Ieder levert een eigen bijdrage aan het Techniekplan Limburg.

Het Techniekplan Limburg is de regionale vertaling van het landelijke Techniekpact . Techniekonderwijs over de volle breedte vormt het fundament voor een gezonde arbeidsmarkt voor technici. Het pact richt zich op basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en scholing van werkenden. Er is sprake van drie actielijnen:

http://www.kiestechnieklimburg.nl/?p=techniekplan_limburg

Peter Tillmann

Tech2Create onderdeel van het Techniekcollege