De werelden van Techniek

F E R D I N A N D   V A N   K A M P E N

In dit artikel neem ik jullie mee op een reis door de werelden van Techniek. Het fundament van de nieuwe plannen voor het Techniekcollege

In een interview probeer ik achter de hoofdzaken te komen van de nieuwe aanpak:

Naar een  hybride leeromgeving voor een doelmatigere toekomst

“Mijn plan voor het Techniekcollege heeft als doel een macrodoelmatig antwoord te geven op de krimp in deze grensregio, de diversiteit en groeiende vraag naar technisch geschoolden. Wij willen daartoe duurzame relaties met partners in de regio aangaan, waarbij we ons zeker ook bewust zijn van onze brede maatschappelijke taak. Hoe we  dat gaan doen? Wij vormen  zowel horizontale samenwerking met de ons omringende VMBO’s als verticale samenwerking met HBO’s en gaan duurzaam samenwerken met bedrijfspartners.

Samen staan we voor de prikkelende uitdaging om het verschil te gaan maken… samen een onderwijsaanbod creëren dat studenten geschikt maakt om mee te groeien met de toekomstige technische ontwikkelingen in de 21ste eeuw. Grote veranderingen komen op ons af 

De antwoorden op uitdagingen waar we voor staan gaan we aanpakken vanuit onze Kernwaarden

  • Vertrouwen, met vertrouwen in de toekomst, in elkaar en eigen kunnen.
  • Verbinden, in relatie tot studenten, andere teams, stakeholders en organisatie
  • Vernieuwen, met open mind bouwen aan verbetering en vernieuwing van eigentijds onderwijs.

... wij zoeken actieve aansluiting...

De innovatieagenda van de regio zet in op het worden van een top technologische regio. Naast het bieden van een brede variëteit aan opleidingen, zal er een specifieke vraag zijn naar competenties op gebieden als mechanisering, robotisering en ICT. In het bedrijfsleven is met name in sectoren als Chemie, Life Sciences & Health en de maakindustrie in de toekomst groei te verwachten van de economie en de behoefte aan gekwalificeerd personeel. Als Techniekcollege zoeken wij actief aansluiting bij deze ontwikkelingen en zijn wij een duurzame MBO partner.

..onze teams gaan het verschil maken..

Nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig tussen opleiding (docenten) en werkveld. De grenzen van een onderwijsteam breiden zich uit naar ‘externen’. Co- makership is noodzakelijk (gezamenlijk leerprocessen ontwerpen en uitvoeren). Een team moet de externe ontwikkelingen kunnen herkennen en vertalen in het ontwerp en uitvoeren van een curriculum

WERELDEN

Als onderwijsgevenden weten wij als geen ander dat we bij kennisoverdracht moeten aansluiten bij de belevingswereld. Die werelden verschillen vanuit het perspectief van de deelnemers, vanuit het bedrijfsleven maar ook vanuit ons als opleiders. Het Techniekcollege staat voor de uitdaging om die werelden met elkaar te verbinden en passend te maken. 

DE WERELD VAN HET TECHNISCH BEDRIJFSLEVEN 

In dit zeer diverse en dynamische speelveld onderscheiden we o.a. sectoren, werkgeversorganisatie en branches. Zo zijn er vanuit het perspectief van de werkgevers organisaties geformeerd. We zien dat de diverse werkgebieden samen vaak weer een eigen “wereld“ vormen. Het plaatje met de “gebouwde installaties” illustreert dat technische disciplines niet alleen steeds nauwer met elkaar verweven raken maar dat samenwerken voorwaardelijk is voor het slagen van projecten en producties.

De Techniekcollege missie is maatwerk voor technisch talent.

Bij onderwijs gaat het om een drietal hoofdzaken. Kennis en vaardigheden (kwalificatie), socialisatie (burgerschapsvorming) en persoonlijkheids-vorming. Samenwerken binnen disciplines en daarbij wederzijdse sociale interacties aangaan is echter een rode (essentiële) draad. Onze huidige wereld is, in een steeds hoger tempo, aan veranderingen onderhevig. Wij moeten ons nog meer gaan realiseren dat technische innovaties vaak ontstaan op het snijvlak van diverse vakdisciplines. Door samen te werken ontstaan nieuwe ontwikkelingen (innovaties) (bv domotica en robotica).

De jongeren zijn de nieuwe wereld.

Ook de onderwijsvisie van ons Techniekcollege gaat uit van die samenwerking. Bij voorbeeld ten aanzien van co-creatie met het bedrijfsleven waarbij een curriculum opgebouwd wordt rondom een leerlijn met integrale beroepsopdrachten (IBO’s). Theorie wordt daarbij geïntegreerd en op tijd en voldoende aangeboden. De resultaten met deze vernieuwde werkwijze zijn positief. Bedrijven en deelnemers herkennen in grote mate de echte beroepspraktijk.

 DE WERELDEN VAN ONS TECHNIEKCOLLEGE 

In de regio’s Maastricht, Heerlen en Sittard willen wij door het creëren van een eigen en herkenbare Techniekwereld onderwijs gaan aanbieden, waarbij we, al dan niet in expertisecentra, duurzaam samenwerken met partners. Binnen de werelden werken relatief autonoom functionerende teams. Teams die zelf hun werkzaamheden verdelen en bepalen wat er binnen de beschikbare facilitering mogelijk is.

Teams verzorgen inspirerend en aansprekend techniekonderwijs en gebruiken daarbij een brede variëteit van op de studenten afgestemde didactische werkvormen en leerstrategieën.

….Ferdinand, klinkt niet verkeerd maar hier wil  ik meer over horen….

Wordt vervolgd.

 Peter Tillmann